معرفی رشته‌ی تحقیقات آموزشی - مقطع کارشناسی ارشد

دوره‌ی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی به منظور آماده ساختن دانشجویان برای مشاغل مربوط به تحقیقات درباره نظامهای آموزشی در وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و آموزش عالی و نیز در دیگر سازمانهای آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی است.
به عبارت دیگر هدف این دوره تربیت پژوهشگران با صلاحیت در زمینه نظریه و ورشهای کمی و کیفی تحقیق در علوم تربیتی، نظریه و روشهای ارزیابی آموزشی و کاربرد این نظریه ها و روشها در نظام آموزشی کشور از جمله هدفهای اصلی برنامه کارشناسی ارشد در تحقیقات تربیتی است. در این برنامه سعی بر آن خواهد بود، که در سطح تحصیلات تکمیلی دانشجویان با دانش و مهارتهای مربوط به زمینه های آمار توصیفی و استنباطی، نظریه و روشهای تحقیق در علوم تربیتی و نظریه های کلاسیک و جدید اندازه گیریهای روانی و آموزشی به منظور انجام تحقیقات آموزشی، آشنا می شوند در این دوره علاوه بر جنبه های نظری، جنبه های علمی پژوهشهای آموزشی مورد تاکید قرار خواهد گرفت بطوریکه دانشجویان ضمن تحصیل در اجرای طرحهای پژوهشی مربوط به نظام آموزشی شرکت کرد. و مهارتهای مربوط به انجام تحقیقات آموزشی را در عمل قرار گیرند.

طول دوره تحصیل

طول دوره کارشناسی ارشد 2 سال است نظام آموزشی آن نیز واحدی بوده و کلیه دروس نظری و عملی در مدت چهار نیمسال تحصیلی ارائه و برگزار می شود.
طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته بوده و حداقل زمان لازم برای هر واحد نیز یک ساعت در هفته می باشد.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای آموزشی شامل پایان نامه 32 واحد به شرح زیر است:
دروس اصلی 10 واحد
دروس تخصصی 10 واحد
دروس اختیاری 6 واحد
پایان نامه 6 واحد
جمع 32 واحد
توضیح : با توجه به ضرورت تسلط دانشجویان به زبان انگلیسی و داشتن خبرگی در ریاضیات مقدماتی و آمار توصیفی دروس پیشنیاز برای آن دسته از دانشجویانی که قبلاً در دوره کارشناسی این دوره را نگذرانده الزامی است.

نقش و توانایی یا کارایی

از دانش آموختگان انتظار می رود که پس از پایان دوره کارشناسی ارشد قابلیتهای زیر را دارا باشند.
1- رابطه نظام آموزشی را به عنوان زیر نظامی از نظام کل اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی کشور با سایر نظام های مرتبط درک کنند و عوامل لازم برای برقراری روابط اثر بخش و کارآمد نظام آموزشی با سایر نظام ها تشریح کنند.
2- دانش مربوط به مفاهیم ونظریه عمومی سیستم ها را درک کند و برای بررسی نظام های آموزش رسمی و غیر رسمی این مفاهیم و نظریه را بکار برند.
3- دانش مربوط به مفاهیم و اصول برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی و نیز تحلیل هزینه های آموزشی را درک کند و چگونگی استفاده از آنها را برای اثر بخشی و کارآئی نظام های آموزشی تشریح کننند.
4- مفاهیم و نظریه های کلاسیک و جدید روشهای اندازه گیری و سنجش آموزشی را برای ساختن وسایل و ابزار اندازه گیری درک کرد، و آنها را برای انتخاب ابزار اندازه گیری مناسب جهت انجام تحقیقات آموزشی بکار برند.
5- دانش مربوط به مفاهیم، اصول، نظریه های یادگیری را درک کنند و آنها را برای شناخت نیازهای یادگیری محصلان و ارزیابی برنامه های درسی و شناخت مشکلات یادگیریی بکار برند.
6- چگونگی بررسی نیازها و تعیین اولویتهای آموزشی برای برنامه ریزی تحقیقات آموزشی را تشرح کند و در عمل آنها را برای تنظیم برنامه تحقیقات آموزشی بکار برند.
7- تنگاها و مشکلات نظام آموزشی را درقالب مسائل پژوهشی بیان کنند و برای آنها طرح پژوهشی مناسب (جهت گرد آوری داده ها و تحلیل و تغییر آنها ) تدوین کرده به اجرا در آورده و براساس نتایج حاصل سیاستهای اجرائی مناسب پیشنهاد کنند.
8- اصو کار با رایانه و ریزپردازها (PC) را درک کرده و آنها را در تحقیقات آموزشی بکار برند
9- دانش مربوط به اصول و مفاهیم والگوهای ارزیابی آموزشی را درک کرده و برای ارزیابی کارآئی درونی و برونی نظام های آموزشی طرحهای ارزیابی مناسب تدوین واجرا کنند.
10- نتایج بررسیها وتحقیقات آموزشی را از طریق تهیه گزارشهای فنی و تخصصی و مقاله های عملی برای افراد متخصص و غیر متخصص تشریح کنند.

ضرورت و توانایی

وزارت فرهنگ و آموزش عالی و نیز وزارت آموزش و پرورش جهت انجام تحقیقات مربوط به نظامهای پیش دانشگاهی و دانشگاهی به نیروی انسانی توانمند در تدوین و اجرای طرحهای پژوهشی نیاز دارد دوره کارشناسی ارشد در تحقیقات آموزشی موجب خواهد شد که اولاً نیروی انسانی مورد نیاز به تدریج تربیت شود ( ثانیاً ) امکان اجرای طرحهای تحقیقاتی مورد نیاز فراهم شود.
برای رسیدن به مقاصد فوق جنبه های ذیل مورد نظر قرار می گیرد
الف- موضوع یا طرح تحقیق هر دانشجو در دوره کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی مستقیماً در رابطه با یکی از عناوین عمده تحقیقاتی مندرج در فهرستهای منتشر شده بوسیله فرهنگ و آموزش عالی با وزارت و پرورش انتخاب می شود.
ب: در تدوین و اجرای تحقیق حتی الامکان سازمانهای ذینفع مشارک داده می شوند و استفاده از نتایج تحقیق بوسیله این سازمانها ترغیب میگردد.
ج: اصل میان رشته ای برخی از تحقیقات آموزشی مورد نظر قرار می گیرد و گروه های آموزشی – پژوهشی خارج از دانشکده های علوم تربیتی نیز در تدوین و اجرای طرح تحقیق مشارکت داده می شوند.

 

/ 0 نظر / 158 بازدید